Магістрам

ОБОВ’ЯЗКОВІ

компоненти освітньо-професійної програми «Право»

Навчальні дисципліни

Іноземна мова для професійної діяльності Робоча програма Силабус
Філософія права Робоча програма Силабус
Актуальні проблеми кримінального права Робоча програма Силабус
Теорія і праксеологія нормотворчості, правореалізації та правозастосування Робоча програма Силабус
Проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини Робоча програма Силабус
Актуальні проблеми приватного права Робоча програма Силабус
Право інтелектуальної власності Робоча програма Силабус
Актуальні проблеми публічного права Робоча програма Силабус
Правове регулювання публічних послуг в Україні Робоча програма Силабус
Правове забезпечення інформаційної безпеки Робоча програма Силабус
Фахова практика    

ВИБІРКОВІ

компоненти освітньо-професійної програми «Право»

Фахові дисципліни

Правове регулювання протидії злочинам в економічній сфері Робоча програма Силабус
Правові засоби протидії корупції Робоча програма Силабус
Адміністративна діяльність суб’єктів публічної влади Робоча програма Силабус
Публічна служба Робоча програма Силабус
Актуальні питання діяльності органів Державної податкової служби України Робоча програма Силабус
Корпоративне право Робоча програма Силабус
Правове регулювання штучного інтелекту в умовах цифрової трансформації Робоча програма Силабус
Інвестиційне право Робоча програма Силабус
Цифрова наукова комунікація Робоча програма Силабус
Основи медіації Робоча програма Силабус
     
     

Положення про формування переліку та обрання навчальних дисциплін студентами

Методичні рекомендації до підготовки і проведення комплексного письмового іспиту здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».