Хряпінський Петро Васильович

ХРЯПІНСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри публічного права.

Khriapinskiy Petro, Ph.D., Professor, Professor of Department of Public Law, Dnipro University of Technology.

Посилання:

e-mail: khriapinskiy_pv@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2894-1086
Researcher ID: F-2554-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dPG_rngAAAAJ&hl=uk

ОСВІТА
У 1980 р. з відзнакою закінчив судово-слідчий факультет Харківського
юридичного інституту імені Ф.Е. Дзержинського, за фахом правознавець.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально виконавче право за темою «Заохочувальні норми у

кримінальному законодавстві України», Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
ВЧЕНІ ЗВАННЯ
Вчене звання професора кафедри кримінального права та правосуддя
присвоєно у 2011 р. Почесне звання заслужений діяч науки і техніки України
присвоєно у 2016 р.
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Є представником харківської школи кримінального права, відомий у
вітчизняному та зарубіжному колі науковців та практиків. Є фундатором
науково-дослідницького напрямку у доктрині кримінального права, що
пов’язаний із заохоченням суспільно-корисної поведінки у кримінальному
праві та законодавстві України. Поєднує науково-дослідницьку роботу з
адвокатською практикою більше 25 років.
Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 35
років.
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ
«Правове регулювання протидії злочинам в економічній сфері», «Актуальні проблеми кримінального права», «Правов засоби протидії корупції», «Проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Нововведення в кримінальному законодавстві: сучасний стан та перспективи».
ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських
дисертацій Д 64.700.03 у Харківському національному університеті
внутрішніх справ (м. Харків) та Д 17.127.07 у Класичному приватному
університеті (м. Запоріжжя).
Член редакційних рад наукових журналів, що віднесені до переліку фахових у
галузі право, серія «Б» з 2020 р.: «Держава та регіони: науково-виробничий
журнал. Серія Право» та «Право та державне управління: збірник наукових
праць».
Член громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».
Має сертифікат Національного агентства з питань запобігання корупції з курсу
«Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», 21 травня 2019 р.
Автор більш ніж 250 наукових та наукових та навчально-методичних
публікацій, серед яких: 15 монографій (10 у співавторстві), 4 підручника (2 у
співавторстві), 14 науково-практичних посібника із грифом МОНУ.