Кафедра сьогодні

Кафедра публічного права готує фахівців за першим (бакалаврським),
другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за
спеціальністю 081 «Право». Навчальний процес забезпечують
висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри: доктор
юридичних наук, професор Хряпінський П.В., доктор юридичних наук, професор Приймаченко Д.В., доктор юридичних наук, доцент Касапоглу С.О., кандидат юридичних наук, доцент Лень В.В., кандидат
юридичних наук, доцент Світличний О.О., кандидат юридичних наук, доцент
Школа С.М., кандидат юридичних наук, доцент Кравець М.О., кандидат юридичних наук, доцент Саксонов В.Б., кандидат медичних наук, доцент Олійников Г.В., кандидат юридичних наук Грищак С.В, старший викладач кафедри Рижик С.О., викладач кафедри Маслова О.В, асистент кафедри Бабенко М.В.
Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої
освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми. Метою
навчання є формування компетентностей, необхідних для розуміння природи і
функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а
також меж правового регулювання різних суспільних відносин.
До загальних компетентностей випускника належать, серед іншого,
здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу,
здатність застосовувати знання у професійній діяльності у стандартних та
окремих нестандартних ситуаціях, вміння працювати самостійно, а також
працювати у команді колег за фахом. До спеціальних (фахових, предметних)
компетентностей належать навички реалізації та застосування норм
матеріального і процесуального права, уміння застосовувати знання у
практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій, здатність визначати
належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, аналізувати правові
проблеми та формувати правові позиції, застосовувати юридичну аргументацію,
виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх
вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності, навички
логічного, критичного і системного аналізу документів, консультування з
правових питань, самостійної підготовки проектів актів правозастосування,
здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування
набутих знань у професійній діяльності.
Дисципліни, які викладаються:

 1. Адміністративна відповідальність.
 2. Адміністративне право та адміністративний процес.
 3. Виконавче право.
 4. Конституційне право та конституційний процес.
 5. Криміналістика.
 6. Кримінальне право (Загальна частина).
 7. Кримінальне право (Особлива частина).
 8. Кримінальний процес.
 9. Кримінологія.
 10. Міжнародне право.
 11. Муніципальне право.
 12. Організація судових та правоохоронних органів.
 13. Порівняльне правознавство.
 14. Право Європейського Союзу.
 15. Правова статистика.
 16. Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат).
 17. Судова медицина та психіатрія.
 18. Теорія держави і права.
  Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої
  освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного
  виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-професійної програми.
  Магістр зі спеціальності 081 «Право» підготовлений для роботи на
  посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної
  виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; судах загальної
  юрисдикції і спеціалізованих судах; органах прокуратури; органах Міністерства
  юстиції України; системі нотаріату; адвокатурі; юридичних службах
  підприємств усіх форм власності; юридичних навчальних закладах.
  Дисципліни, які викладаються:
 19. Актуальні проблеми кримінального права.
 20. Виконавче провадження.
 21. Проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського
  суду з прав люди.
 22. Теорія нормотворчості.
  Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що
  здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь
  доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого
  навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання
  здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного
  захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Дисципліни (вибіркові), які викладаються:

 1. Проблеми кримінально-правової кваліфікації.
 2. Нововведення в кримінальному законодавстві: сучасний стан та перспективи.